X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خفن در خفن

من و تو اینجا در امان هستیم. ولی مواظب خودت باش!!!
دوشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1392

اس ام اس خنده دار و جوک جدید

Joke5[WwW.SmS.KamYab.Ir]

Joke5[WwW.SmS.KamYab.Ir]

تا دست بـه جزوه میشم ، جزوه میگه :

بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع، دوری کنیم از هــــــــــم
بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع با من ، تو بد تر شــــــــــو
بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع از من ، تو رد شــــــــــــــو ، رد شو…
.
.
.
ما یه استاد داشتیم عشق لاتی بود !یهرموقع میخواست بیاد سرکلاس با لگد درو باز میکرد بعدم شروع به فحش دادن
میکرد!یما هم که کلاس شری بودیم تصمیم گرفتیم که یه بلایی سر این بدبخت بیاریم که عشق لاتی از سرش بپره !ییه
روز درو از لولا در اوردیم اما تو چهار چوب گذاشتیم که فکر کنه در کلاس بسته هست !یاین بدبختم وقتی خواست بیاد
داخل کلاس طبق معمول با لگد زد به در !یدر یهو افتاد وسط کلاسسس !یمعاونمون هم از صدای افتادن در اومد تو راهرو
!یاین بدبختم که حسابی هل شده بود با ترس به معاونمون گفت بوخودا من نبودم !!!یکلاس هم یهو منفجر شد از خنده
ی بچه ها …یی
.
.
.

دخــتــر دایــیــم ۵ســالــشــه بــغــلــش کــردمــــ بــرگــشــتــه مــیــگــه دوســم داری نـــه؟؟؟؟؟؟؟یمــیــگــم آره
چــــطــــور؟؟؟؟؟؟؟یبـــوســم کــرده مــیـــگــه مـــیــدونــســـتـــم مـــرد آیـــنـــدم تــــویــــــی!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.

مـامـان بـزرگـم فـوت کـرده . بـابـای دامـادمـون زنـگ زده تـسـلـیـت بـگـه.حـالا سـوتـی هـای مـن تـو ایـن چند دقـیـقـه
مـکـالـمـه :پـسـرم خـدا بـیـامـرزدشـون:خـواهـش مـیـکـنـم خـدا بـنـدگـان شـمـا رو هـم رحـمـت کـنـه …!!!!خـب کـی
فـوت کـردن؟:دیـشـب عـصـر!!!یبـاشـه بـبـخـشـیـد پـسـرم مـزاحـم شـدم خـداحـافـظ:خـواهـش مــیـکـنـم مـزاحـم
هـسـتـیـد خـداحـافـظ !ی
.
.
.

آقا ما یه رفیق داریم هرسال یه بار مهمونمون میکنه . . .یاونم تا میایم چیزی که واسمون خریده بخوریم میگه:اینا
همش عرقیه که بابای من ریخته . . .رفیقه دستو دل باز من دارم؟؟؟؟!!!
.
Sms.KamYab.Ir
.

یــه بــار اســمـــه خــودمــو تــو گــوشــیــه مــامــانــم بــه اســم هــمــراه اول تــغــیــیــر دادم بــعــد پــیــامــی بــا
ایــن مــزمــون دادم:مــشــتــرک گــرامــی شــمــا بــرنـــده یــک دســتــگـــاه مـــزدا۳ جــدیــد پــر از اســکــنــاس
شــدیــد !!! بــیــچــاره بــعــد از اشــک شــوق و بــه هــمــه فــامــیــل زنــگ زدن آخــرش فــهــمــیــد مــنــم و کــلا
روز فــراری بــودمــ …!!!!یانــقـــدر خــنــدیـــدم نـــفــســم بــنــد اومـــد …ی(امـــتـــحـــان کــنـــیــد عــکــس
الــعــمـــلــشـــون خــعــلــی بــاحــالــه)یی
.
.
.

یه مامان دارم خدا حفظش کنه خوراک سوتیه یه کنترل تلویزیونمون گم شده بود هرجا رو میگشتیم نبود که نبود بعد یهو
مامانم پیداش شد با اعتماد به نفس بالا گفت خب بش زنگ بزنین ببینید صدا از کجا در میاد؟؟؟!!!یبعد که دید داریم مثه
منگلا نگاش میکنیم گفت هااااا سایلنته؟؟؟!!
.
.
.

هـنـوز نـسـل آدمـایـی کـه تـی شـرت آمـیـیـتـا پـاچـان مـیـپـوشـن مـنـقـرض نـشـده …دیـدم کـه مـیـگـمـــ …

.
.
.

مامانم اومده میگه:میکال ینی چی؟؟؟!!!آغا کلی کلی تحقیق کردیم فهمیدیم منظورش میس کال بوده!!!یییی‏ی
.
.
.

یــادمــه روزی کــه رفــتــم دانــشــگـآه ثــبــت نــام کــنــم خــیــلــی شــلــوغ بــود . . .یــه دخــتـــره اومــد از
مــســئــول آمــوزش پــرســیــد:کــتــابــای درســی رو کــی مــیــدن؟هــمــه مــردیــم از خــنـــده …
.
.
.

عــاقـــا مــن یـــه ســؤال دارمــ !یکــســایــی کــه عــیــنــکــو بــالا ســرشــون مــیــذارنـــیمــوهــاشــون
ضــعــیــفــه؟؟؟؟؟!!!!!یمــوهــاشــون بــه نــور خــورشــیــد حــســاســه؟؟؟؟؟!!!!!!یآفــتــاب بــخــوره بــه مــوهــاشــون،
از مــوهــاشــون اشــک مــیــاد؟؟؟؟؟؟!!!!!ییــا دمــاغــشــون تــوانــایــی تــحــمــل عــیــنــکــو نــداره؟؟؟؟؟!!!!!
خــواهــشــا رســیــدگــی کــنــیــد تــا فــنــا نــشــدمــ .یســـؤالـــه بـــرام خــداییییییییییشــــ !!
.
.
.

یادش بخیر قدیما تلویزیون که کنترل نداشت یکی مجبور بود پایین تلویزیون بخوابه با پاش کانالها رو عوض کنه !!

.
.
.

تا حالا اون تبلیغ ایرانسل رو دیدین همونی که تو دادگاهه و میگه ایرانسل همه جا آنتن میده:داریـــم؟مردم ینی
همچنین چیزی داریم؟نه داریم؟ایرانسل جان واسه دوربین بالایی دست تکون بده اخ که من قربون کیفیتش برم:ی:ی:ی
.
.
.

این که میگن خدا همه چیزو به یه نفر نمیده راسته مثلا دیوید بکام درسته خدا بهش خوشگلی داده،هیکل خوب
داده،استعداد فوتبال داده و …اما مثه من که یه خال رو بینیش بهش نداده که …ی
.
.
.

یه بار پیشه خواهرم نشسته بودم ،با گوشی خودم زنگ زدم ببینم زنگ گوشیش چیه وقتی من زنگ زدم با صدای
خودش ضبط کرده میگه:ور ندار مهتابه ور ندار مهتابه !!!!!!!من :ی
.
.
.
مـــن کـــاری بــه جــنـــبــه مــردمــمــون نــدارم ولــی تــمــاشــای ســریـــال هــای جــم تــی وی در ایــــران
یــعـــنــی:”طــــلــــاقـــــــ” . . .
.
.
.

من واقعا واسم سواله که….هدف خدا از خلقت من یکی چی بود؟

از من حرکت…از خدا چاله چوله…دست انداز
پیچ خطرناک واحتمال ریزش کوه!
.
.
.
شما یادتون نمیاد یه زمانی تو گوشی فوت میکردی بهت کلی فحش میدادن…
.
.
.

گوشی دختر داییم زنگ میخورد بردم بدم بهش نوشته (امیر حسین در حال تماس)،حین حرف زدن بهش میگه آیدا جون.
میپرسم کیه؟ میگه :دلارام دوستم.
جل الخالق! :|
.
.
.

همه چی آرومه /همه چی تأمینه /این چقدر خوبه که /قیمتا پایینه! همه چی آرومه /مسولا خوابیدن /شک نداری دیگه /تو به اوضاع من / همه چی آرومه /من چقدر خوشحالم /صد تومن تو جیبم /به خودم می بالم! /تو داری می میری /از چشات معلومه /من فقط بیکارم /همه چی آرومه /بگو این آرامش /تا ابد پابرجاست /بگو از یارانه /این تورم بی جاست
.
.
.

بهترین نعمت خودا انگشت سبابه اس!
دماغو تمیز می کنه!
گوشهی چشمو تمیز می کنه!
دوردست رو باهاش نشون میدی!
ته کاسه ی ماستو باهاش پاک می کنی و غیره…
ینی عادم یه دست و پا ضرب دری نداشته باشه سبابه حتمن داشته باشه ! والا..بغرعان..
.
.
.

مسافر تاکسی آهسته روی شونه ی
راننده زد چون میخواست ازش یه
سوال بپرسه
راننده جیغ زد، کنترل ماشین رو از
دست داد
نزدیک بود که بزنه به یه اتوبوس…از
جدول کنار خیابون رفت بای…نزدیک
بود که چپ کنه…اما کنار یه مغازه توی
پیاده رو متوقف شد
برای چندین ثانیه هیچ حرفی بین
راننده و مسافر رد و بدل نشد…سکوت
سنگینی حکم فرما بود تا این که راننده
رو به مسافر کرد و گفت” :هی مرد!
دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار
نکن…من رو تا سر حد مرگ
ترسوندی”!
مسافر عذرخواهی کرد و گفت” :من
نمیدونستم که یه ضربهی کوچولو
آنقدر تو رو میترسونه”
راننده جواب داد” :واقعآ تقصیر تو
نیست…امروز اولین روزیه که به عنوان
یه رانندهی تاکسی دارم کار میکنم…
آخه من۲۵سال رانندهی ماشین جنازه
کش بودم”!…
((((((:
.
.
Sms.KamYab.Ir

قابل توجه دخترااااااان:
*
*
*
*
*

میدونستید بر طبق اصل ۱۲۱ ماده ۴ قانون مجازات اسلامی اگه زن مجرد با یک مرد تصادف کنه و منجر به نقص عضو او بشه باید با او ازدواج کنه ..؟
خوب حالا هول نشید..
خیابون پر ماشینه .. این ماشین نشد.. ماشین بعدی ..!
:)))
.
.
.

هرکجا هستی باش…
به درک…
پنجره…فکر…هوا…عشق…زمین مال خودت

اصلا خاک تو سرت

(سهراب سپهری-اعصابش خورده هیچی نگید)
.
.
.

ما تـــو خیــــــابونیم تنــــــها هم باشــــــیم انگـــــار چــــــند نفریمـــــــ. :|
*
*
*
*
*

چون اعتماد به نفس داریم
ما اینجوری کله خریم
.
.
.

یه دوست چینی داشم !
براى عیادتش تو بیمارستان رفتم و کنار تختش حاضر شدم …
دوست چینیم به من گفت:
چینگ چونگ چَن چوون و ؛ جان داد !!..
*
*
*
*
براى ترجمه این جمله به کشور چین سفر کردم !…
و در اون جا از یه مرد چینی معنیش رو پرسیدم و
اون مرد چینی به من گفت یعنی :
*
*
*
*
*
. . پاتو از رو شیلنگ اکسیژن وردار
.
.
.
.

شما با چی اومدین اس ام اس کمیاب؟!
ج . با عرض سیم و ادب
ج . با تکیه بر باورهای ملی
ج . با خطوط حمل و نقل عمومی (آنجاکه هواپیما و قطار باشد، قطار بهتر است)
ج . با عرض معذرت
ج . با نظر خاص مسئولین ذی ربط
ج . با نهایت شرمندگی از اوضاع مملکت
ج. با دعای خیر پدر و مادر
ج . با آرزوی موفقیت برای همه
.
.
.
به کهولت سن رسیدم ولی هنوز نفهمیدم اون سوراخ ریزه رو خودکار بیک به چه دردی میخورد!!!!
.
.
.
به مامانم میگم لایک به غذات میگه لایک تو هفت جد و آبادت ای نمک نمک نشناس حیف اون غذایی که برات میپزم !
.
.
.
لبخندت را به هر قیمتی خریدارم…
شوخی کردم نخــندیا ، ۲۰۰۰ تومن بیشتر ندارم
.
.
.

موندماگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده…بزن تو سرش،جوان باید روی پای خودش وایسه
.
Sms.KamYab.Ir
.
دستمال کاغذی رو از فاصله حدودن ی متری پرت کردم و افتاد داخل سطل آشغال ! این موفقیت رو اول به خودم و بعد به جامعه تبریک میگم !
.
.
.
به جای اینکه به گذشته نگاه کنید و افسوس بخورید
*
*
*
به آینده نگاه کنید و مایوس شوید :))))))))))

سوسک شم اگه دروغ بگم!!!!!
.
.
.
یکی از خانومای شرکت امروز پرسید:
درب فلش مموری های usb اگه روشون نباشه ویروسی میشه؟ o.O
گفتم:
ویروسی که نمیشه ولی امکان داره اطلاعاتش بریزه بیرون
:)))
.
.
.
اونم سلام میرسونه…..

پر کاربردترین دروغ پشت تلفن :)))
.
.
.

هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع
هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع
خوش میگذره ؟ ! بعله :|
هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع ها هاع هاع
هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع هاع
خوش میگذره ؟ …! بعله :|
… … بیا بغلم .. ماچت کنم :|
آرمین نصرتی پروداکشن :|
.
.
. یمصــــب مفهوم اهنگ داره دیوونم
میکــــنه :|

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)